Polityka prywatności

Fundacja Impilo przykłada szczególną wagę do zachowania prywatności, poufności, bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz informacji. Zgodnie z art. 12 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako RODO) przedstawiamy Pani/Panu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FUNDACJA IMPILO ul. Franklina Roosevelta 48, 62-200 Gniezno. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem Danych w następujący sposób: pocztą tradycyjną (ul. Roosevelta 48, 62-200 Gniezno), telefonicznie (numer tel.: 662 202 888) lub mailowo (e-mail: fundacjaimpilo@gmail.com).

 1. Jakie dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże jest również niezbędne dla celu świadczenia przez nas usług, które wymieniamy w dalszej części Polityki prywatności. Nie podanie danych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania może spowodować, że nie będziemy mogli świadczyć Tobie naszych usług.

W ramach realizacji przez nas usług możemy przetwarzać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, wiek, płeć, miasto i adres, datę urodzenia, PESEL, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, dane do kontaktu na portalach społecznościowych). sprawdzić czy są zbierane inne dane – jeśli tak, dopisać

W ramach realizacji naszych usług przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach i na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • w celu wykonywania przez nas czynności w zakresie celów statutowych (zwłaszcza promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia oraz wiedzy i edukacji w tym zakresie (w tym wśród dzieci i młodzieży), ochrona i promocja zdrowia (w tym promocja zdrowego stylu życia wynikającego z aktywności ruchowej), propagowanie racjonalnego sposobu odżywiania się, propagowanie i upowszechnianie różnych form radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji (ze względu m.in. na wiek, sprawność fizyczną, wagę), przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy), w tym zwłaszcza świadczenia usług, zawarcia umowy lub dokonania innych czynności prawnych (podstawą prawną jest wykonywanie umowy, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 • w celu wykonywania zawartej z nami umowy, której jesteś stroną (podstawą prawną jest wykonywanie umowy, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wymiany z nami niezbędnych informacji, przekazywania korespondencji lub zapewnienia możliwości kontaktu za pomocą środków porozumiewania na odległość (np. mailowo, telefonicznie, za pomocą SMS, MMS, czatu, portali społecznościowych, poczty tradycyjnej), przekazywania dokumentów, ich kopii lub fotokopii (podstawą prawną jest wykonywanie umowy, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 • w celu rozpatrywania przez nas uwag, reklamacji lub zgłoszonych roszczeń (podstawą prawną jest wykonywanie umowy lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i f RODO oraz art. 7a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827 z późń. zm.);
 • w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń przez nas lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu archiwizacji dokonywanej przez nas w niezbędnym zakresie wynikającym z przepisów prawa, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO,  art. 4 i n. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późń. zm., art. 86 i n. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późń. zm. oraz art. 188 i n. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późń. zm.);
 • w celu prowadzenia przez nas analizy oraz statystyki w zakresie optymalizacji działań podejmowanych przez nas, w tym zwłaszcza zwiększania jakości świadczonych lub oferowanych usług, optymalizacji procesów świadczenia lub oferowania usług, badania poziomu satysfakcji klientów, przy czym wynikiem nie będą dane osobowe i wyniki te nie będą stanowiły podstawy dla podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego oferowanie Tobie przez nas dodatkowych ofert w ramach marketingu bezpośredniego (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oraz zakresie na jaki została przez Ciebie wyrażona zgoda (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. Czy przetwarzane są „wrażliwe” dane osobowe

Dane wrażliwe (zgodnie z art. 9 RODO) są to takie dane osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne lub biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, a także dane, które dotyczą zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

W sposób celowy nie zbieramy żadnych Twoich danych wrażliwych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy zatem, abyś nie podawał nam Twoich danych wrażliwych, chyba że wyrażasz Twoją zgodę na przekazanie i wykorzystywanie przez nas takich danych osobowych n potrzeby naszej działalności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Komu udostępniamy dane osobowe

Odbiorcami Twoich danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. organy podatkowe, organy w zakresie ubezpieczeń społecznych, organy wymiaru sprawiedliwości, organy rządowe). Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom współpracującym z nami (np. podwykonawcy, usługodawcy), a innym podmiotom tylko za Twoją zgodą.

 1. Czy dane są przekazywane poza EOG

Nie, Twoje dane osobowe nie będą one przekazywane do osób lub podmiotów spoza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Sprawdzić, czy na pewno- gdzie są serwery Supersów?

 1. Jak długo przetwarzane są dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres, który jest konieczny do realizacji celów, dla których dane zostały nam przekazane (np. przez okres obowiązywania umowy lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi), a także przez okres, który jest wymagane przez przepisy prawa (np. przechowywanie danych oraz dokumentacji dla celów rachunkowych lub podatkowych) dla wypełnienia ciążących na nas obowiązków.

 1. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści Twoich danych, w tym możliwość uzyskania kopii Twoich danych;
 • prawo ich sprostowania Twoich danych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane teleadresowe do kontaktu to: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail kancelaria@uodo.gov.pl.
 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest to warunek konieczny dla realizacji celów, dla których dane te są zbierane, a konsekwencją ich niepodania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania będzie brak możliwości realizacji wskazanych celów (zwłaszcza niemożność prowadzenia korespondencji, świadczenia usług lub wykonania umowy).

 1. Informacje o korzystaniu przez nas z plików cookies

Używamy plików cookies na naszych stronach internetowych. Dzięki tym plikom uzyskujemy informacje, dzięki którym możemy dostosować wyświetlane treści do Twoich potrzeb oraz polepszyć działanie naszej strony internetowej.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to takie dane informatyczne, które mogą być przekazywane przez przeglądarki internetowe do serwera za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies mogą zawierać i przechowywać różne dane, np. nazwę strony internetowej ich pochodzenia, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika, unikalny numer wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej z której korzystasz łącząc się ze stroną internetową, informacje niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, a także unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika (jednak na tej podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika).

Pliki cookies stosujemy w celach takich jak:

 • obsługi sesji użytkownika
 • zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej i jej optymalizacji
 • zapewnienia odpowiedniego obciążenia serwerów
 • zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej odpowiadać na oczekiwania użytkowników
 • unikania tego, by temu samemu użytkownikowi kilkakrotnie nie pokazywać tego samego komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę

Korzystamy z plików cookies takich jak:

 • „stałe” – pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia
 • „sesyjne” – pozostają tymczasowo do czasu opuszczenia strony internetowej i są przechowywane w pamięci przeglądarki

Pliki cookies na naszych stronach należą do następujących rodzajów: sprawdzić i podać (np. google analytics)

Pliki cookies nie łączą się z innymi informacjami o użytkowniku, np. z danymi osobowymi. Twój adres IP jest anonimizowany, a więc skracany najszybciej, jak tylko to możliwe.

Więcej szczegółów na temat plików cookies znajdziesz na portalu: wszystkoociasteczkach.pl.

 1. Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Jeśli nie wyrażasz zgody byśmy korzystali z plików cookies albo jeśli chcesz to korzystanie ograniczyć, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej. Możesz także zmienić swoje ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej.

Ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej dotyczące plików cookies możesz zmienić w dowolnym czasie. Możesz to zrobić blokując w całości lub części automatyczną obsługę plików cookies. Możesz też zainstalować opcjonalny dodatek do przeglądarki, który zablokuje i wyłączy Google Analytics. Dodatek ten jest dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji co do możliwości obsługiwania i blokowania plików cookies znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, że ograniczenie lub wyłącznie plików Cookiem które stosujemy może mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na naszej stronie internetowej.

Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies uzyskasz w menu Twojej przeglądarki internetowej w zakładce ”pomoc”.