Klauzula informacyjna RODO

(Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych)

zgodnie z art. 12 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej jako RODO) przedstawiamy Pani/Panu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA IMPILO, ul. Roosevelta 48, 62-200 Gniezno, tel.: 662 202 888, e-mail: fundacjaimpilo@gmail.com (dalej jako Administrator).

 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora:
 3. a) w celu wykonywania czynności w zakresie działalności polegającej na realizacji celów Administratora (zwłaszcza promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia oraz wiedzy i edukacji w tym zakresie (w tym wśród dzieci i młodzieży), ochrona i promocja zdrowia (w tym promocja zdrowego stylu życia wynikającego z aktywności ruchowej), propagowanie racjonalnego sposobu odżywiania się, propagowanie i upowszechnianie różnych form radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji (ze względu m.in. na wiek, sprawność fizyczną, wagę), przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy), w tym zwłaszcza świadczenia usług, zawarcia umowy lub dokonania innych czynności prawnych (podstawą prawną jest wykonywanie umowy, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 4. b) w celu wykonywania umowy zawartej z Administratorem, której jest Pani/Pan stroną (podstawą prawną jest wykonywanie umowy, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. c) w celu wymiany niezbędnych informacji, przekazywania korespondencji lub zapewnienia możliwości kontaktu za pomocą środków porozumiewania na odległość (w szczególności mailowo, telefonicznie, za pomocą SMS, MMS, czatu, portali społecznościowych, poczty tradycyjnej), przekazywania dokumentów, ich scanów lub kopii (podstawą prawną jest wykonywanie umowy, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 6. d) w celu rozpatrywania uwag, reklamacji lub zgłoszonych roszczeń (podstawą prawną jest wykonywanie umowy lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i f RODO oraz art. 7a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827 z późń. zm.);
 7. e) w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. f) w celu archiwizacji w niezbędnym zakresie wynikającym z przepisów prawa, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 4 i n. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późń. zm. oraz art. 86 i n. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późń. zm.);
 9. g) w celu prowadzenia analizy oraz statystyki w zakresie optymalizacji działań podejmowanych przez Administratora, w tym zwłaszcza zwiększania jakości świadczonych lub oferowanych usług, optymalizacji procesów świadczenia lub oferowania usług, badania poziomu satysfakcji klientów, przy czym wynikiem nie będą dane osobowe i wyniki te nie będą stanowiły podstawy dla podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. h) w celu ewentualnego prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO)
 11. i) w celu oraz zakresie na jaki została przez Panią/Pana wyrażona zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem (zwłaszcza podwykonawcy i usługodawcy), a innym podmiotom tylko za Pani/Pana zgodą.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą one przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z przetwarzania danych (zwłaszcza przez okres obowiązywania umowy lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi), a także przez okres w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych oraz dokumentacji i wypełnienie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 2. a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane teleadresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail kancelaria@uodo.gov.pl.

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest to warunek konieczny dla realizacji celów, dla których dane te są zbierane, a konsekwencją ich niepodania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania będzie brak możliwości realizacji wskazanych celów (zwłaszcza niemożność prowadzenia korespondencji, świadczenia usług lub wykonania umowy).